... aneb Raqáčový ranking

Výpis žebříčku k danému datu

Datum - měsíc: rok:
[defaultně aktuální měsíc]
Rok narození od: do:
[rozsah ročníků veteránů: 1920 - 1984]
nebo kategorie:
Zobrazit pouze oddíl(y):
Zobrazit i počítané závody:
Zobrazit

Výpis výsledků závodníka

Registrační číslo: nebo
Příjmení a jméno (i část):
seznam závodů
historická umístění

Výpis výsledků závodu

ORIS ID:
výsledky závodu

Porovnání výsledků závodníků

Registrační čísla:

Smyslem veteránského rankingu (RQR/VRK) není nahrazení nějakých oficiálních soutěží ČSOS, ale prostě jen pokus dát závodníkům k dispozici žebříček, v němž si mohou porovnávat svoji vlastní výkonnost v delším časovém období.

Základem pro výpočet je vzoreček používaný v normálním DH21 rankingu. Byl však vynechán tzv. koeficient závodu, který nemá pro veteránské kategorie jasně definovaný význam, ale naopak, přes počáteční odhodlání vynechat všechny umělé koeficienty s nejasnou zpětnou vazbou, byla zavedena metoda potlačování bodové inflace, která se mezi veterány při pokusném výpočtu na desetiletém vzorku dat začala projevovat. Redukce se rovná jednomu promile za rok kategorie, tedy výsledek závodníka v kategorii DH35 bude o 3,5% nižší, než by odpovídalo výsledku v DH21, v DH50 bude redukce 5% atp. Tato redukce je ve výsledcích zahrnuta už rovnou při výpočtu průměru bodů (PB) závodníků běžících danou kategorii jako redukovaný průměr bodů (RPB).

Žebříček je jeden, jsou v něm zařazeni všichni dospělí závodníci a započítávají se výsledky všech kategorií od DH21 všech závodů uvedených v ORISu. Závodníci mladší 35 let jsou v žebříčku pouze pro účely výpočtu. Pro pořadí závodníků je rozhodující součet nejlepších deseti závodů za posledních 12 měsíců (rankingové skóre závodníka).

Vzoreček: BZ = (2 - ČZ/PČ) * RPB
BZ = body získané závodníkem v závodě
ČZ = čas závodníka
PČ = průměrný čas prvních tří registrovaných závodníků
RPB = redukovaný průměr bodů (PB * (1 - KK))
PB = průměrná hodnota pěti nejvyšších rankingových čísel závodníků (podle měsíce předcházejícího konání závodu), kteří úspěšně dokončili závod
KK = koeficient kategorie (0,035 pro DH35, 0,040 pro DH40, atd.)

Rankingové číslo i-tého závodníka RČi = RSi / RS1 * 10000
RSi = rankingové skóre i-tého závodníka.

Ideové připomínky: neformální veteránská skupina (T. Babický, L. Fantová, L. Forst, Z. Koč, A. Kuchařová, Z. Procházka)
Připomínky a reklamace k webu: Libor Forst.