TempO Simulator - Data Preparation Instructions

Pokyny pro fotografy:
 • Všechny fotografie je nutné pořídit buďto přesně nebo alespoň téměř přesně ze stejného místa, odkud úlohu řeší závodníci v reálu.
 • Aby bylo možné úlohy vůbec řešit, je třeba v záběru mít nejen všechny lampiony, ale i všechny okolní objekty, které může závodník použít pro přesnou lokalizaci nebo odhady vzdáleností. Mějte na paměti, že v reálu závodník ví, kudy ke kontrole přišel, zatímco na počítači nemá o poloze fotografa představu.
 • Pokud Váš foťák má dostatečně širokoúhlý objektiv nebo umí panoramatické fotografie, můžete vyzkoušet pokrýt scénu jedním obrázkem. Zkontrolujte ale potom důkladně výsledek, zda nedošlo k nepatřičnému zkreslení.
 • Pokud scénu nepokryjete jedním obrázkem, musíte pořídit sérii fotografií, a ty pak bude nutné spojit. Máme dobré zkušenosti s programem Hugin, ale je třeba doržet některé zásady.
  • Je nutné, aby se záběry překrývaly alespoň ze 30%, aby bylo možné najít dost detailů pro spojení fotografií. Pokud používáte objektiv se zkreslením po stranách (např. širokoúhlý), přidejte raději více. Výhodou je, pokud se každý lampion nachází co nejblíže středu alespoň jednoho snímku.
  • Pokud to váš aparát umí, je ideální, když vypnete automatiku a nastavíte clonu a čas ručně, aby měly všechny snímky stejnou expozici. Pro nastavení zvolte průměrně světlou (příp. světlejší) oblast scény. Je možné vyfotit dvě série, jednu expozici nastavenou na prokreslení světla a druhou na stíny.
  • I s nastavenou automatikou jsou fotky použitelné, ale může dojít k podstatnému zhoršení kvality výsledku, zvláště pokud část scény je na sluníčku a část ve stínu. Zkuste proto aspoň fixovat expozici podle stejného místa zaměřením fotoaparátu do tohoto místa stisknutím spouště na půl cesty (umí většina fotoaparátů) a poté teprve zacílit na požadovanou část scény.
  • Při focení všech snímků držte fotoaparát pod stejným úhlem vůči horizontální rovině (doporučujeme použití stojanu).
Instructions for photographers:
 • It is necessary to take all pictures from (almost) exactly the same spot where real competitors solve the task.
 • For the problems to be solvable at all, the pictures must include not only all the flags but also all surrounding objects that competitors may use for precisely locating flags or estimating distances. Keep in mind that real competitors know which way they came to the station, while a computer user has no idea about the position of the photographer.
 • If your camera has a wide-angle lens or a "panoramic picture" function, you can try to cover the entire scene with a single picture. However, in this case you should check the result thoroughly for undue distortion.
 • If you can't cover the scene with a single image, you will need to take a series of pictures to be stitched together. We have good experiences with the program Hugin, but you should follow some guidelines:
  • Try to get about 30% overlap between shots, so we'll have enough details to stitch the images together. Some lenses (e.g. wide-angle ones) have blurry performance near the edges, so it may be best to overlap even more. It's an advantage if every flag is close to the center of some picture.
  • If your camera allows you to specify a "Manual" exposure mode, use it. Meter for the average or the brightest area of the cluster, and use the same metering for all images of the set. It is possible to take two series of pictures, one for depicting light areas, the other for shadows.
  • Even with automatic mode, the pictures can be acceptable, but the result can be much worse when part of the scene is light and another dark. Try to fix the exposure to a single point for all pictures — most cameras allow you to prepare the exposure by pressing the shutter button halfaway and then moving the view to the desired part of the scene.
  • When taking all pictures, hold the camera at the same angle from a horizontal level (using a tripod is recommended).
Pokyny pro další zpracování fotografií:
 • Momentální praxe je nabízet závodníkům následující velikosti snímků (značka STAT ve jménech souborů představuje číslo stanoviště, značka EXT příponu jpg resp. png):
  1. big (imgSTATb.EXT) — max. rozměr 1120x295 px
  2. huge (imgSTATh.EXT) — max. rozměr 1520x400 px
  3. zoom (imgSTATz.EXT) — obvykle dvoj- až trojnásobné rozlišení oproti huge, typicky max. 1–2 MB
  Poslední typ slouží pro možnost použít lupu. Pokud snímek s takto vysokým rozlišením nemáte, soubor "zoom" nebudete posílat!
 • Typicky se nejprve vytvoří největší obrázek (zoom nebo huge), zkontroluje se viditelnost lampionů (příp. se trochu opraví), zkontrolují a příp. se vymažou rušivé prvky (chodec v červené bundě :-) a zvolí se výřez tak, aby po odpovídajícím zmenšení nepřesahoval zadané maximální rozměry. Z tohoto obrázku se potom se zmenšením vytvoří ostatní obrázky.
 • Postupujte vždy od větších obrázků k menším! Pokud se přesto rozhodnete obrázky zvětšovat (např. pro zoomovou verzi), zkontrolujte, zda výsledná kvalita je dostatečná, aby závodníkům pomohla, a pokud není, obrázek vynechte.
 • Pokud zvolíte jiný postup, musíte i tak dbát na to, aby všechny obrázky pokrývaly přesně stejně velkou scénu, jinak zoom nebude správně fungovat!
 • Zkontrolujte velikosti souborů. Soubor s huge obrázkem by neměl přesáhnout 0,5 MB! Preferovaný formát pro fotky je JPG, nikoliv PNG.
 • Všechny obrázky je třeba zkontrolovat, že se neporušila zřetelnost lampionů. Pokud jsou lampiony při menším rozlišení příliš nezřetelné, je vhodné pod nebo nad ně umístit písmena nebo šipky ve vhodně kontrastní barvě.
Instructions for image processing:
 • Current practice is to offer competitors the following image sizes (STAT in filenames is a placeholder for a number of station, EXT means extension jpg or png):
  1. big (imgSTATb.EXT) — max. size 1120x290 px
  2. huge (imgSTATh.EXT) — max. size 1520x400 px
  3. zoom (imgSTATz.EXT) — usually two or three times higher resolution comparing to huge, typically max. 1–2 MB
  The last type is aimed for the possibility of using a magnifying glass, If you don't have a picture of such resolution, do not send the "zoom" file!
 • A typical approach is to make the largest image (zoom or huge) first, to check the visibility of the flags (to corrrect them if necessary), to check and erase any disturbing elements (a pedestrian in a red jacket :-) and to select a proper cutout (which fits the maximal dimensions after appropriate resizing) Thereafter, this picture is resized to all needed resolutions.
 • Proceed always from larger pictures to smaller ones! If you still decide to enlarge a picture (e.g. for the "zoom" version), check carefully wheter the quality is suffcient to help competitors and if not, skip it.
 • If you use another technique, you must anyway take care that all pictures cover exactly the same extent of scene, otherwise the zoom will not work properly!
 • Check file sizes. The huge image file should be below 0.5 MB! Choose the JPG format for pictures, not PNG.
 • Images of all sizes should be checked to ensure that the clear visibility of the flags has not been broken. If the flags are too vague at lower resolutions, letters or pointers in a suitably distinct color should be placed below or above the flags.
Pokyny pro přípravu map:
 • Pokud jste pořadatelem závodu, je ideální, když máte mapu i závod připravené v OCADu pro TiMa.
  • Stáhněte si pro jistotou raději poslední verzi TiMa... :-)
  • Pro přípravu Solution mapek pro trenažer stačí přidat pouze polohy rozhodovacích stanovišť a správných, špatných a chybějících lampionů (čísla kontrol, písmenka lampionů a správných odpovědí nejsou třeba).
  • TiM ma přímo režim pro výrobu mapek pro trenažer. Pokud použijete tento režim, bude to pro obě strany nejsnazší. Začínám obvykle s následujícím nastavením:
       Target.Mode = WEB
       Target.DPI = 120
       MapSegment.Size = ~80 .. 100
       MapSegment.Bottom = ~25 .. 30
       MapSegment.Top = ~40 mínus MapSegment.Bottom
       Descriptions.Size = 7
       Solutions.Scale = obvykle alespoň dvakrát větší než měřítko zaávodní mapy
       Solutions.Map Width = MapSegment.Size
       Solutions.Map Height = MapSegment.Bottom plus ~20
   a podle potřeby velikosti trochu měním. Parametr MapSegment.Bottom udává výšku mapového výřezu pod středem kolečka kontroly a musí být dost velký, aby na mapě bylo rozhodovací stanoviště. Parametr MapSegment.Top udává výšku mapového výřezu nad středem kolečka kontroly, součet parametrů určuje výšku mapy a neměl by překročit 40.
  • Zkontrolujte čitelnost map, SVG soubory lze otevřít v prohlížeči. Zejména u zelené barvy je někdy třeba v OCADu přidat 25 % černé, aby dostatečně vynikla.
  • Pokud jsou mapy v pořádku, můžete provést konverzi do PNG. Pokud to budete dělat TiMem, potřebujete ještě nainstalovat Inkscape. Pozor na to, že výroba obrázků chvíli trvá (cca minutu jeden).
  • Zkontrolujte výsledné mapy, zda někde neselhala konverze do PNG, a máte soubory pro upload připravené.
  • Jinou možností je poslat patřičné SVG a XML exporty, či lépe OCAD soubory (momentálně ve verzi max. 12), abych mohl příp. ještě něco sam poopravit.
 • Pokud OCAD + TiM nepoužíváte, nebo nejste pořadateli a data se od pořadatelů nedají sehnat, budeme potřebovat další materiál:
  • Závodní mapy zvětšené na 150 % (kolečka kontrol o průměru 9 mm) s výškou max. 300 px zobrazující celou potřebnou oblast (rozhodovací stanoviště i nejvzdálenější lampion s okolím), popis kontroly a šipku k severu. Jméno souboru je map-STAT.TASKz.EXT.
  • Mapy s řešením pro jednotlivá stanoviště v souborech sol-STAT.EXT. Pokud je budete vyřezávat z běžné Solution mapy a máte dvě stanoviště blízko sebe, můžete pro ně vyrobit společný obrázek.
 • Všechny soubory musí mít stejnou příponu.
Instructions for map preparation:
 • If you are an event organiser, the optimal approach is to make both the map and courses in OCAD for TiM.
  • Download the last version of TiM, for sure... :-)
  • On-line race Solution maps can be simpler then the printed-out versions, so only decision points and correct, false and missing flags positions are needed (unlike control numbers, flag letters and correct answers).
  • TiM has a special mode when it generates maps for the TempO Simulator. If you use it, it will be the easiest way for both sides. I use by default following settings:
       Target.Mode = WEB
       Target.DPI = 120
       MapSegment.Size = ~80 .. 100
       MapSegment.Bottom = ~25 .. 30
       MapSegment.Top = ~40 minus MapSegment.Bottom
       Descriptions.Size = 7
       Solutions.Scale = usually at least twice greater than the competition map scale
       Solutions.Map Width = MapSegment.Size
       Solutions.Map Height = MapSegment.Bottom plus ~20
   and change the sizes a bit when needed. The MapSegment.Bottom parameter tells a map cutout height below the control circle center and it must be large enough so that the decision point would be on the map. The MapSegment.Top parameter tells a map cutout height above the control circle center, the sum of these values gives the map height and it should not be higher than 40.
  • Check a readability of the maps; you can open the SVG files in browser. Namely the green color sometimes needs to be modified in OCAD by adding 25 % of black to be distinctive enough.
  • If the maps are OK, you can make a conversion to the PNG format. If you make it using TiM, you will need the Inkscape program as well. Just be careful, making the images take some time (ca 1 min one image).
  • Check the result files whether the conversion to PNG is correct and your files are ready to upload.
  • You can also send me all SVG and XML export files, or all OCAD files (currently in version max. 12), so I can possibly make some changes by myself.
 • If you are not using OCAD + TiM or are not an organizer and the data cannot be obtained from the organizers, we need some more material:
  • Competition maps enlarged to 150 % (control circle diameter 9 mm) with height max. 300 px depicting the entire necessary area (both the decision point and the most distant flag including a small vicinity around it), control description and a North arrow. The file name should be map-STAT.TASKz.EXT.
  • Solution maps for each station in files sol-STAT.EXT. If you cut them from a "standard" solution map and there are two clusters very close togeher, you can make a common solution map for them.
 • All files must have the same extension.
Organizační pokyny:
 • Poslední potřebná data jsou informace na titulní stránku (viz např. tuto), no a písmenka správných odpovědí, ideálně ve formátu:
  6/A,B,Z,D,A 6/E,D...
  (6 je počet lampionů na stanovišti).
 • Zvažte poslání souborů jiným kanálem než je email (např. přes Zásilkovnu), protože můžete narazit na limit velikosti dopisu.
 • Pro ty, kdo se nebojí, mám připravený velmi spartánský HTML formulář, pomocí něhož můžete finální obrázky, mapy a data na server přímo nahrát a podívat se ihned na výsledek.
 • Součástí tohoto balíku může být i logo, příp. dvě loga, která se budou zobrazovat na první stránce závodu a v seznamu závodů. Pokud má být logo jedno, soubor se jmenuje logob.EXT. pokud mají být dvě, pak logol.EXT a logor.EXT. V případě, že si přejete, aby logo do seznamu závodů nevyráběl prohlížeč automaticky jako zmenšeninu, můžete přidat ještě vlastni logo s výškou 32 px logoi.EXT. Všechny soubory musí mít stejnou příponu.
Organizational instructions:
 • The last data we need is the information for the front page (see e.g. this one) and correct answer letters, ideally in the format:
  6/A,B,Z,D,A 6/E,D...
  (6 is the number of flags on the station).
 • Consider sending files by a channel other than email (e.g. via Drobox), as you may encounter a mail size limit.
 • For those who are brave, I made a totally simple HTML form with which you can upload final images, maps and data directly to the server and check the result immediately.
 • This package can contain also a logo that will be drawn on the first page of the event and in the list of events. If you want just a single logo, its name will be logob.EXT, if you want two logos (left and right) then the names will be logol.EXT and logor.EXT. If you want to avoid browser to resize automatically your logo in the list of events, you can prepare also a logo with height 32 px named logoi.EXT. All files must have the same extension.